Wiadomości

31-12-2011

Witamy w Serwisie Why Not Cash

Program Partnerski Why Not Cash - innowacyjny program partnerski dla osób pragnących w łatwy i szybki sposób zacząć zarabiać w internecie.

Oferta Świadczenia Usług

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 1 Zakres obowiązywania oferty i jej treść

 1. Niniejszy dokument stanowi ofertę usług świadczonych drogą elektroniczną, której przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika z serwisu "Program Partnerski Why Not Cash" na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie tego Programu zamieszczonego na stronie: http://www.whynotcash.pl.

 2. Oferent o którym mowa w § 2 pkt.1 może w każdym czasie zmienić niniejszą ofertę przez udostępnienie jej nowej wersji na stronie: http://www.whynotcash.pl, która z chwilą jej zamieszczenia jest wiążąca dla oferenta.

 3. Niniejsza oferta może być pobrana jako plik PDF, zapisana i wydrukowana. (do odtworzenia plików zapisanych w formacie PDF niezbędne jest posiadanie edytora Adobe Acrobat Reader).

§ 2 Informacje obligatoryjne (istotne właściwości świadczenia i jej przedmiot)

 1. Oferta składana jest przez spółkę WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Rzeszów, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000223495, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 813-33-80-514 – zwana w dalszej części niniejszego dokumentu „Oferentem”.

 2. Z Oferentem można się skontaktować pod adresem wskazanym w ust. 1, pod adresem e-mail [email protected] (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00).

§ 3 Wynagrodzenie i zasady zapłaty wynagrodzenia

 1. Użytkownik, który zawrze umowę będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu dzierżawy praw do powierzchni emisyjnej na witrynach internetowych lub w przestrzeni internetowej, na zasadach i warunkach określonych w regulaminie o którym mowa w §1 pkt.1.

 2. Wysokość należnego wynagrodzenia (czynszu dzierżawnego) będzie uzależniona od sumy zrealizowanych przez Organizatora transakcji za pomocą Kreacji Reklamowych umieszczonych na witrynach lub w przestrzeni internetowej Uczestnika.

 3. Na wartość Czynszu będzie się składała część opłaty serwisowej naliczanej przez Oferenta (Organizatora) od każdej zrealizowanej transakcji za pomocą Kreacji Reklamowej umieszczonej na witrynach lub przestrzeni internetowej Uczestnika. Kwoty, jakie będą składały się na Czynsz wskazywane będą na bieżąco w Panelu Użytkownika.

 4. Część opłaty serwisowej będącej podstawą do naliczania wynagrodzenia (czynszu) jest zależna od rodzaju połączenia i poziomu, na którym znajduje się Użytkownik. W przypadku zmiany wysokości opłaty serwisowej będzie ona zmieniana w trybie zmiany umowy.

 5. Wypłata należnego wynagrodzenia będzie dokonywana nie częściej jednak niż raz w miesiącu.

 6. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia na rzecz Uczestnika będzie naliczenie Czynszu w kwocie 300 zł netto.

 7. Oferent zastrzega sobie dokonywanie płatności tylko i wyłącznie w walucie polskiej (polski złoty) w postaci płatności przelewem na wskazane przez użytkownika konto bankowe. Oferent ponosi koszty przelewu.

§4 Prawo odstąpienia od zawartej umowy

 1. Użytkownik, który zawrze umowę na zasadach i warunkach określonych w regulaminie o którym mowa w §1 pkt.1 może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia (potwierdzenia rejestracji w Programie Partnerskim).

 2. W razie odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą, a użytkownik jest wolny od wszelkich zobowiązań.

 3. Użytkownik może wyrazić zgodę na świadczenie usług przed upływem terminu 10 dniowego na odstąpienie od umowy, w takim wypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy.

§5 Procedura zawarcia umowy oraz termin w jakim złożona oferta jest wiążąca dla oferenta.

 1. W celu zawarcia umowy należy za pośrednictwem strony internetowej http://www.whynotcash.pl dokonać wyboru formy rejestracji - osoba prywatna nie prowadząc działalności gospodarczej lub firma, a następnie wypełnić wszystkie wymagane pola formularza rejestracyjnego. Następnie należy zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Umowy i zaznaczyć pola znajdujące się po lewej stronie każdego z zapisów poprzez kliknięcie w wyświetlony kwadrat aż w kwadracie pojawi się znaczek akceptacji :

 1. "Oświadczam, że zapoznałam/em się z Ofertą i niniejszym potwierdzam jej otrzymanie.

 2. "Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Programu Partnerskiego i akceptuję jego warunki."

 3. "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) "

 4. "Zapoznałam/em się z warunkami Umowy i je akceptuję".

 5. Wyrażam zgodę na świadczenie usług z chwilą zawarcia umowy”

Po odznaczeniu wszystkich wymaganych pół należy kliknąć przycisk "Zapisz" .

Poprzez kliknięcie w przycisk "Zapisz" dochodzi do związania ofertą przez Oferenta wobec Użytkownika i potwierdzenia jej otrzymania przez Użytkownika, natomiast nie dochodzi do zawarcia umowy. Oferta wiąże przez 14 dni od dnia jej przyjęcia przez uczestnika zgodnie z jej treścią obowiązującą w chwili związania ofertą. Jeżeli uczestnik w powyższym terminie nie zakończy procesu rejestracji, oferta przestaje wiązać a dane uczestnika będą wykasowane z systemu.

 1. Potwierdzenie rejestracji i zawarcie umowy

W celu zakończenia procesu rejestracji oraz zawarcia umowy należy otworzyć wysłaną na adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail a następnie:

a) kliknąć bezpośrednio na link aktywacyjny, który przekieruje użytkownika bezpośrednio na stronę Programu Partnerskiego Why Not Cash lub

b) zaznaczyć link aktywacyjny i skopiować go a następnie wkleić skopiowany link w pole adresu w wyszukiwarce internetowej oraz przejść do strony.

3. Dokonanie poprawnej rejestracji poprzez czynności wskazane w pkt.2 jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Programu Partnerskiego Why Not Cash i zawarciem umowy. Użytkownik, wypełniając formularz rejestracji, oświadcza, iż wszelkie dane osobowe podane przez niego dla celów rejestracji w Serwisie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, oraz że znane są jemu prawne konsekwencje podania nieprawdziwych danych.

 1. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony i jest zawierana w języku polskim.

 2. Oferent potwierdza uczestnikowi na piśmie warunki umowy.

 3. Treść oferty, a po jej przyjęciu treść umowy, jest przechowywana przez Oferenta i przesyłana uczestnikowi pocztą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail w momencie dokonania potwierdzenia rejestracji poprzez specjalny link aktywacyjny zawarty w tej wiadomości e-mail.

§ 6 Wypowiedzenie umowy

 1. Umowa zawarta w trybie określonym w §5 zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia w formie pisemnej przez każdą ze Stron, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu musi mieć formę pisemną.

 2. Umowa może zostać rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenie przez każdą ze stron w wypadkach wskazanych w Regulaminie oraz w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu lub Umowy przez którąkolwiek ze stron, z zachowaniem formy pisemnej,

§ 7 Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod adresem: WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn, oraz załączyć szczegółowy opis niezgodności z umową.

§ 8 Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych

 1. Wszystkie dane osobowe jak nazwisko, adres są zabezpieczone nowoczesnymi systemami. Przenoszenie danych odbywa się w sposób zakodowany, nieczytelny dla osób trzecich, z zastosowaniem Secure Socket Layers (SSL) firmy VeriSign, standardu zabezpieczeń, który jest obsługiwany przez wszystkie popularne przeglądarki internetowe. Oferent podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony danych osobowych. Jeśli użytkownik dzieli komputer z innymi osobami, ma obowiązek wylogować się po każdej sesji.
 2. Dokonywanie zmian danych osobowych jest możliwe w Panelu Uczestnika w dziale "Twoje Konto" po uprzednim kompletnym zakończeniu procesu rejestracji oraz zalogowaniu się za pomocą własnej nazwy użytkownika i hasła.

§ 9 Regulacje i informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 1. Wszelkie dane osobowe traktowane są jako poufne. Dane osobowe przetwarzane są we własnych celach marketingowych, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę. Dane nie są przekazywane w celach reklamowych osobom trzecim. W każdej chwili można odwołać zgodę na używanie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w celach marketingowych, wysyłając e-maila na adres [email protected]. Po otrzymaniu oświadczenia o odwołaniu zgody Oferent nie będzie już używać, przetwarzać ani przekazywać objętych nim danych do innych celów niż wykonanie umowy. Do spraw ochrony danych osobowych stosuje się prawo polskie.

 2. Pytania dotyczące standardów ochrony danych osobowych, informacji lub możliwości wycofania danych osobowych, można uzyskać wysyłając wiadomość drogą internetową do Oferenta używając adresu e-mail: [email protected], ewentualnie za pośrednictwem poczty na adres: WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn (Polska).

 3. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę zwrócić się do obsługi klienta pod adresem e-mail: [email protected]. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00.

§ 10

W sprawach dotyczących niniejszej oferty mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Why Not TRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Tyczyn 36-020, Kielnarowa 108A

NIP 8133380514

REGON 18000378

Kontakt:

tel: +48 42 288 11 09
e-mail:
Formularz kontaktowy »

 

Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito

Korzystając z tej strony akceptujesz jej politykę prywatności.