Konto użytkownika

Oferta Uczestnictwa w Programie Partnerskim

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 1 Zakres obowiązywania oferty i jej treść

 1. Niniejszy dokument stanowi ofertę usług świadczonych drogą elektroniczną, której przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika z serwisu "Program Partnerski Why Not Cash" na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie tego Programu zamieszczonego na stronie: http://www.whynotcash.pl.

 2. Oferent o którym mowa w § 2 pkt.1 może w każdym czasie zmienić niniejszą ofertę przez udostępnienie jej nowej wersji na stronie: http://www.whynotcash.pl, która z chwilą jej zamieszczenia jest wiążąca dla oferenta.

 3. Niniejsza oferta może być pobrana jako plik PDF, zapisana i wydrukowana. (do odtworzenia plików zapisanych w formacie PDF niezbędne jest posiadanie edytora Adobe Acrobat Reader).

§ 2 Informacje obligatoryjne (istotne właściwości świadczenia i jej przedmiot)

 1. Oferta składana jest przez spółkę WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Rzeszów, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000223495, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 813-33-80-514 – zwana w dalszej części niniejszego dokumentu „Oferentem”.

 2. Z Oferentem można się skontaktować pod adresem wskazanym w ust. 1, pod adresem e-mail [email protected] (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00).

§ 3 Wynagrodzenie i zasady zapłaty wynagrodzenia

 1. Użytkownik, który zawrze umowę będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu dzierżawy praw do powierzchni emisyjnej na witrynach internetowych lub w przestrzeni internetowej, na zasadach i warunkach określonych w regulaminie o którym mowa w §1 pkt.1.

 2. Wysokość należnego wynagrodzenia (czynszu dzierżawnego) będzie uzależniona od sumy zrealizowanych przez Organizatora transakcji za pomocą Kreacji Reklamowych umieszczonych na witrynach lub w przestrzeni internetowej Uczestnika.

 3. Na wartość Czynszu będzie się składała część opłaty serwisowej naliczanej przez Oferenta (Organizatora) od każdej zrealizowanej transakcji za pomocą Kreacji Reklamowej umieszczonej na witrynach lub przestrzeni internetowej Uczestnika. Kwoty, jakie będą składały się na Czynsz wskazywane będą na bieżąco w Panelu Użytkownika.

 4. Część opłaty serwisowej będącej podstawą do naliczania wynagrodzenia (czynszu) jest zależna od rodzaju połączenia i poziomu, na którym znajduje się Użytkownik. W przypadku zmiany wysokości opłaty serwisowej będzie ona zmieniana w trybie zmiany umowy.

 5. Wypłata należnego wynagrodzenia będzie dokonywana nie częściej jednak niż raz w miesiącu.

 6. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia na rzecz Uczestnika będzie naliczenie Czynszu w kwocie 300 zł netto.

 7. Oferent zastrzega sobie dokonywanie płatności tylko i wyłącznie w walucie polskiej (polski złoty) w postaci płatności przelewem na wskazane przez użytkownika konto bankowe. Oferent ponosi koszty przelewu.

§4 Prawo odstąpienia od zawartej umowy

 1. Użytkownik, który zawrze umowę na zasadach i warunkach określonych w regulaminie o którym mowa w §1 pkt.1 może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia (potwierdzenia rejestracji w Programie Partnerskim).

 2. W razie odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą, a użytkownik jest wolny od wszelkich zobowiązań.

 3. Użytkownik może wyrazić zgodę na świadczenie usług przed upływem terminu 10 dniowego na odstąpienie od umowy, w takim wypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy.

§5 Procedura zawarcia umowy oraz termin w jakim złożona oferta jest wiążąca dla oferenta.

 1. W celu zawarcia umowy należy za pośrednictwem strony internetowej http://www.whynotcash.pl dokonać wyboru formy rejestracji - osoba prywatna nie prowadząc działalności gospodarczej lub firma, a następnie wypełnić wszystkie wymagane pola formularza rejestracyjnego. Następnie należy zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Umowy i zaznaczyć pola znajdujące się po lewej stronie każdego z zapisów poprzez kliknięcie w wyświetlony kwadrat aż w kwadracie pojawi się znaczek akceptacji :

 1. "Oświadczam, że zapoznałam/em się z Ofertą i niniejszym potwierdzam jej otrzymanie.

 2. "Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Programu Partnerskiego i akceptuję jego warunki."

 3. "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) "

 4. "Zapoznałam/em się z warunkami Umowy i je akceptuję".

 5. Wyrażam zgodę na świadczenie usług z chwilą zawarcia umowy”

Po odznaczeniu wszystkich wymaganych pół należy kliknąć przycisk "Zapisz" .

Poprzez kliknięcie w przycisk "Zapisz" dochodzi do związania ofertą przez Oferenta wobec Użytkownika i potwierdzenia jej otrzymania przez Użytkownika, natomiast nie dochodzi do zawarcia umowy. Oferta wiąże przez 14 dni od dnia jej przyjęcia przez uczestnika zgodnie z jej treścią obowiązującą w chwili związania ofertą. Jeżeli uczestnik w powyższym terminie nie zakończy procesu rejestracji, oferta przestaje wiązać a dane uczestnika będą wykasowane z systemu.

 1. Potwierdzenie rejestracji i zawarcie umowy

W celu zakończenia procesu rejestracji oraz zawarcia umowy należy otworzyć wysłaną na adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail a następnie:

a) kliknąć bezpośrednio na link aktywacyjny, który przekieruje użytkownika bezpośrednio na stronę Programu Partnerskiego Why Not Cash lub

b) zaznaczyć link aktywacyjny i skopiować go a następnie wkleić skopiowany link w pole adresu w wyszukiwarce internetowej oraz przejść do strony.

3. Dokonanie poprawnej rejestracji poprzez czynności wskazane w pkt.2 jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Programu Partnerskiego Why Not Cash i zawarciem umowy. Użytkownik, wypełniając formularz rejestracji, oświadcza, iż wszelkie dane osobowe podane przez niego dla celów rejestracji w Serwisie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, oraz że znane są jemu prawne konsekwencje podania nieprawdziwych danych.

 1. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony i jest zawierana w języku polskim.

 2. Oferent potwierdza uczestnikowi na piśmie warunki umowy.

 3. Treść oferty, a po jej przyjęciu treść umowy, jest przechowywana przez Oferenta i przesyłana uczestnikowi pocztą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail w momencie dokonania potwierdzenia rejestracji poprzez specjalny link aktywacyjny zawarty w tej wiadomości e-mail.

§ 6 Wypowiedzenie umowy

 1. Umowa zawarta w trybie określonym w §5 zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia w formie pisemnej przez każdą ze Stron, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu musi mieć formę pisemną.

 2. Umowa może zostać rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenie przez każdą ze stron w wypadkach wskazanych w Regulaminie oraz w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu lub Umowy przez którąkolwiek ze stron, z zachowaniem formy pisemnej,

§ 7 Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod adresem: WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn, oraz załączyć szczegółowy opis niezgodności z umową.

§ 8 Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych

 1. Wszystkie dane osobowe jak nazwisko, adres są zabezpieczone nowoczesnymi systemami. Przenoszenie danych odbywa się w sposób zakodowany, nieczytelny dla osób trzecich, z zastosowaniem Secure Socket Layers (SSL) firmy VeriSign, standardu zabezpieczeń, który jest obsługiwany przez wszystkie popularne przeglądarki internetowe. Oferent podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony danych osobowych. Jeśli użytkownik dzieli komputer z innymi osobami, ma obowiązek wylogować się po każdej sesji.
 2. Dokonywanie zmian danych osobowych jest możliwe w Panelu Uczestnika w dziale "Twoje Konto" po uprzednim kompletnym zakończeniu procesu rejestracji oraz zalogowaniu się za pomocą własnej nazwy użytkownika i hasła.

§ 9 Regulacje i informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 1. Wszelkie dane osobowe traktowane są jako poufne. Dane osobowe przetwarzane są we własnych celach marketingowych, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę. Dane nie są przekazywane w celach reklamowych osobom trzecim. W każdej chwili można odwołać zgodę na używanie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w celach marketingowych, wysyłając e-maila na adres [email protected]. Po otrzymaniu oświadczenia o odwołaniu zgody Oferent nie będzie już używać, przetwarzać ani przekazywać objętych nim danych do innych celów niż wykonanie umowy. Do spraw ochrony danych osobowych stosuje się prawo polskie.

 2. Pytania dotyczące standardów ochrony danych osobowych, informacji lub możliwości wycofania danych osobowych, można uzyskać wysyłając wiadomość drogą internetową do Oferenta używając adresu e-mail: [email protected], ewentualnie za pośrednictwem poczty na adres: WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn (Polska).

 3. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę zwrócić się do obsługi klienta pod adresem e-mail: [email protected]. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00.

§ 10

W sprawach dotyczących niniejszej oferty mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Regulamin Programu Partnerskiego

Regulamin Serwisu

Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy:

 

 1. Wydawcą, (zwanym także afiliantem)

oraz

 1. Why Not TRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Tyczyn 36-020, Kielnarowa 108A, Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Rzeszów, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000223495, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 813-33-80-514 i Regon 180404522 , Zwaną dalej Why Not Cash

Wydawca akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Why Not Cash. zgodnie z Regulaminem.


§1 Preambuła

 

 1. Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy Why Not Cash a Wydawcą. Why Not Cash udostępnia reklamy, które są prezentowane na stronach internetowych należących do Wydawcy. Regulamin obejmuje warunki emisji reklam oraz zasady rozliczeń pomiędzy Why Not Cash a Wydawcą.

 

§2 Definicje

 

 1. Program afiliacyjny - zbiór zasad określający sposób wynagradzania Wydawców za promowanie produktów lub usług Reklamodawcy wraz z narzędziem (oprogramowaniem) niezbędnym do poprawnego rozliczenia należnego z tego tytułu Wynagrodzenia dla Wydawcy. Why Not Cash przekazuje Wydawcy informacje na temat warunków wynagradzania Wydawcy, adres strony docelowej, okres w którym emitowane będą reklamy, udostępnia kreacje reklamowe.

 2. Sieć programów afiliacyjnych - platforma łącząca Reklamodawców (ich programy afiliacyjne) z Wydawcami. Platforma jest własnością Organizatora i jest przez niego obsługiwana. Reklamodawcy i Wydawcy mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w sieci programów afiliacyjnych na zasadach niniejszego regulaminu. Strona internetowa sieci programów afiliacyjnych jest dostępna pod adresem www.whynotcash.pl

 3. Organizator - Firma Why Not TRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Tyczyn 36-020, Kielnarowa 108A oraz podmioty działające na rzecz i w imieniu Why Not TRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

 4. Wydawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, emitująca reklamy w Internecie spełniłająca warunki wskazane w niniejszym Regulaminie, niezbędne do uzyskania statusu Wydawcy.

 5. Reklamodawca - Przedsiębiorca, który zawarł z Organizatorem umowę o świadczeniu usług obejmujących przygotowanie i udostępnienie przez Organizatora Programu Afiliacyjnego, prowadzący sprzedaż produktów lub usług drogą elektroniczną.

 6. Użytkownik - każda osoba korzystająca z Internetu, która wykonuje czynności w postaci kliknięcia w reklamę umieszczoną na Stronie Wydawcy przekierowujący na stronę Reklamodawcy, za co Wydawca jest wynagradzany.

 7. Strona internetowa (strona WWW) - dokument umieszczony w sieci internetowej pod indywidualnym adresem URL. Utworzony w którejś z odmian języka SGML (HTML, XML), interpretowany po stronie użytkownika za pomocą przeglądarki.

 8. Serwis internetowy – zbiór wzajemnie powiązanych stron internetowych, łączących treści, grafikę oraz mechanizmy informatyczne.

 9. Link Docelowy – element umieszczony w przekazie internetowym (strona internetowa, aplikacja internetowa, mailing itp.), którego kliknięcie powoduje przekierowanie na Stronę Docelową.

 10. Strona Docelowa – strona internetowa Reklamodawcy lub strony internetowe Reklamodawcy wskazane w Programie Afiliacyjnym w Why Not Cash, do których Reklamodawca posiada pełnię praw.

 11. Sieć Programów Afiliacyjnych - platforma łącząca Programy Afiliacyjne Reklamodawców z Wydawcami. Platforma jest własnością Why Not Cash i jest przez niego obsługiwana. Strona internetowa sieci programów afiliacyjnych jest dostępna pod adresem www.whynotcash.pl.

 12. Strona Wydawcy - strona internetowa, na której umieszczany jest link do Strony Reklamodawcy umieszczony przez Wydawcę, który uczestniczy w Programie afiliacyjnym.

 13. Kreacja - przekaz reklamowy tekstowy lub graficzny wykonany w dowolnej technice, umieszczony w obrębie sieci Internet.

 14. Lead - oznacza wykonanie przez Użytkownika czynności określonej w Programie Afiliacyjnym, który do Strony Docelowej trafił przez Stronę Wydawcy w warunkach które reguluje Program Afiliacyjny. Leadem może być np. wypełnienie formularza, wypełnienie ankiety.

 15. Sell-Lead – oznacza wykonanie przez Użytkownika czynności określonej w Programie Afiliacyjnym, który do Strony Docelowej trafił przez Stronę Wydawcy w warunkach które reguluje Program Afiliacyjny. Sell-Leadem może być zakup produktu lub usługi dostępnej na Stronie Docelowej.

 16. Kliknięcie - w programie afiliacyjnym to zaznaczenie i wybranie przez Użytkownika na stronie internetowej Afilianta Linku Docelowego.

 17. Ruch – określenie obejmujące prawidłowe Kliknięcia, Kontakty, Leady i Sell-Leady które potwierdził i zaakceptował Reklamodawca lub Why Not Cash.

 18. Sztuczny Ruch - określenie obejmujące nieprawidłowe Kliknięcia, Kontakty, Leady i Sell-Leady których nie zaakceptował Reklamodawca lub Why Not Cash.

 

§3 Postanowienia wstępne

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Programie Afiliacyjnym jest zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu i warunków Programu Afiliacyjnego, w których Wydawca będzie uczestniczył oraz uzyskanie autoryzacji ze strony Why Not Cash.

 2. Klikniecie przycisku "Zarejestruj" oznacza bezwarunkową akceptację wszystkich postanowień Regulaminu. Brak akceptacji postanowień Regulaminu uniemożliwia uczestnictwo w Programie Afiliacyjnym.

 3. Uzyskanie przez Wydawcę dostępu do uczestnictwa w Programie Afiliacyjnym oznacza zgodę ze strony Why Not Cash na zawarcie Umowy na warunkach wskazanych niniejszym Regulaminem (dalej jako: Umowa). Zawarcie Umowy na warunkach wskazanych Regulaminem jest niezbędne do wypłaty wynagrodzenia z tytułu Programu Afiliacyjnego.

 4. Każdy Wydawca po uzyskaniu akceptacji statusu Wydawcy, w programie, w którym zamierza uczestniczyć może zawrzeć umowę na warunkach określonych poniżej, tylko jeśli posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku Wydawcy posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawarcie umowy wymaga przedłożenia zgody przez rodziców lub uprawnionych do tego opiekunów lub kuratora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności i przesłanej na adres korespondencyjny: Why Not TRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Tyczyn 36-020, Kielnarowa 108A.
  W przypadku złożenia oświadczenia woli zawarcia niniejszej umowy przez osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy braku zgody rodziców, opiekuna lub kuratora umowa nie zostanie zawarta i nie wywoła żadnych skutków prawnych.

 5. Po przeczytaniu Postanowień wstępnych Wydawca oświadcza, że składa Why Not TRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ofertę zawarcia umowy na poniższych warunkach.

 

§4 Program Afiliacyjny - Usługa

 

 1. O status Uczestnika Programu Afiliacyjnego mogą ubiegać się:

  • osoby fizyczne, mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

  • przedsiębiorcy oraz inne podmioty i instytucje, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na formę prawną, o ile mogą zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.

 2. Wydawca po dokonaniu autoryzacji i uzyskaniu statusu Wydawcy może uczestniczyć w Programie Afiliacyjnym wykorzystując kreacje zarejestrowane w Programie Afiliacyjnym. Wykorzystanie innych niż zarejestrowane kreacji wymaga zgody Why Not Cash.

 3. Program Afiliacyjny może zostać w dowolnym terminie zmieniony, zakończony lub zmianie mogą ulec warunki uczestnictwa. Warunki obowiązujące w Programie Afiliacyjnym będą udostępniane na stronie Why Not Cash. Wydawca jest zobowiązany do bieżącego monitoringu informacji na temat zmian w Programie Afiliacyjnym lub warunków wynagrodzeń dla Wydawców przez zarejestrowaną stronę.

 4. Wydawca zobowiązany jest do przestrzegania zobowiązań zawartych w Programie Afiliacyjnym, a w szczególności wszystkich postanowień dotyczących charakteru i zawartości strony internetowej Wydawcy a także korzystania ze znaków handlowych i logo osób trzecich lub innych Wydawców.

 5. Why Not Cash zastrzega sobie możliwość renegocjacji zawartej umowy lub jej rozwiązania. W przypadku gdy Wydawca nie zaakceptuje zmian, umowa ulega rozwiązaniu, a Wydawca zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z uczestnictwa w Programie Afiliacyjnym lub Sieci Programów Afiliacyjnych.


§5 Prawa i obowiązki Organizatora

 

 1. Organizator jest zobowiązany do monitorowania Ruchu ze Stron Wydawcy na Strony Docelowe. Uzyskany ruch będzie stanowił zgodnie z warunkami Programu Afiliacyjnego podstawę do wyliczenia wynagrodzenia Wydawcy. Wydawca wyraża zgodę na dokonywanie rozliczeń finansowych na podstawie danych uzyskanych przez Program Afiliacyjny.

 2. Organizator udostępni online Wydawcy przez panel WWW statystyki dotyczące ruchu, będące podstawą do wyliczania wynagrodzenia Wydawcy.

 3. Organizator zobowiązany jest do podsumowywania określonych okresów rozliczeniowych i dokonywania rozliczeń z Wydawcami na wskazane konto bankowe wynikające z Umowy.


§6 Prawa i obowiązki Wydawcy

 

 1. W celu wykonania niniejszej umowy Wydawca zobowiązuje się stosować wszelkie własne środki oraz materiały i narzędzia udostępnione przez Organizatora oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność swoich Stron Internetowych ze wszystkimi powszechnie obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi.

 2. Wydawca oświadcza, że wszystkie dane identyfikacyjne Wydawcy oraz posiadanej strony internetowej podane w Sieci Programów Afiliacyjnych są prawdziwe, kompletne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi.

 3. Wydawca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do podania pełnej nazwy firmy, numeru z rejestru przedsiębiorców KRS lub numeru wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, adresu siedziby oraz adresu do korespondencji, jeśli jest inny od adresu siedziby, numeru NIP i REGON oraz danych osoby upoważnionej do jego reprezentowania.

 4. Wydawca nieprowadzący działalności gospodarczej zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, oraz przesłania kopii stron dowodu tożsamości umożliwiających identyfikację osoby przez Why Not Cash (drogą pocztową na adres wskazany w paragrafie 3 pkt 4 lub drogą elektroniczną).

 5. Wydawca oświadcza, że posiada prawa do wszystkich zamieszczonych na Stronie Wydawcy utworów i że nie naruszają one praw osób trzecich, włączając w to prawa własności intelektualnej oraz, że utwory i informacje nie mogą zostać uznane za obraźliwe, niedozwolone lub budzące wątpliwości. Jednocześnie Wydawca oświadcza, że osoba będąca właścicielem praw do informacji i utworów na Stronie Wydawcy udzieliła zgody na ich publikacje,, a Wydawca posiada stosowne potwierdzenia tej zgody.

 6. Wydawca nie ma wglądu do bazy danych Organizatora oraz do praw wykorzystywania jej na zewnątrz.

 7. Wydawca zobowiązuje się do utrzymywania infrastruktury informatycznej niezbędnej do wykonania warunków niniejszego Regulaminu i Umowy oraz że nie będzie w jakikolwiek sposób generować lub przyczyniać się do generowania sztucznego ruchu do stron reklamodawców.

 8. Wydawca udostępni kanał komunikacyjny w postaci adresu e-mail oraz zobowiąże się do niezwłocznie do poinformowania Organizatora o jakichkolwiek zmianach w witrynie Wydawcy, zmianach budzących wątpliwości niewłaściwego lub bezprawnego użycia linków Reklamodawców od strony Organizatora i/lub Programu Afiliacyjnego lub usługi Organizatora w jakikolwiek sposób.


§7 Wynagrodzenie

 

 1. Warunki wynagradzania Wydawcy w danym Programie Afiliacyjnym stanowią cześć składową niniejszego Regulaminu, który jest ogłaszany przez Organizatora nie podlegają jakiejkolwiek negocjacji i zamieszczone są na stronie Programu Afiliacyjnego.

 2. Wynagrodzenie Wydawcy stanowi kwotę należną, powiększoną o należny podatek od towarów i usług. Kwota należna wykazana będzie Wydawcom raportem, generującym Ruch na stronie internetowej Wydawcy, dostępnym dla Wydawcy po zalogowaniu się na stronie Organizatora. Wydawca zobowiązany jest podać szczegółowe dane dotyczące swojego rachunku bankowego (w tym nazwę banku i oddziału, nr oddziału oraz nr rachunku bankowego Wydawcy) na stronie internetowej Organizatora.

 3. Wypłata dokonywana jest elektronicznie na podstawie faktur, rachunków lub innych dokumentów wystawianych przez Wydawcę na dwa miesiące z dołu na konto bankowe Wydawcy tylko w przypadku, gdy stanowi z ostatniego miesiąca lub z kilku okresów rozrachunkowych kwotę co najmniej 150 PLN (sto pięćdziesią złotych polskich) lub innej, wyższej, kwoty minimalnej, ustawionej na stronie internetowej Why Not Cash oraz jeśli Why Not Cash otrzyma zapłatę za transakcje od Reklamodawców. W przypadku, gdy w danym okresie rozrachunkowym kwota nie przekroczy założonej kwoty minimalnej zostaje ona automatycznie dodana do kolejnego miesiąca.

 4. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej rozliczamy się na podstawie rachunku przesłanego do Why Not Cash. W celu dopełnienia formalności oczekujemy od partnerów wypełnienia i odesłania do nas dwóch dokumentów:

 • oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej. pobierz

 • oświadczenie o nie byciu płatnikiem podatku VAT. pobierz

 • Poniżej załączony link do pobrania wzoru dokumentu na podstawie którego będą regulowane płatności wobec partnerów.
  Wypełniony rachunek należy przesłać na adres: [email protected]

 • Osoby fizyczne - właściciele stron internetowych - nie prowadzący działalności gospodarczej, zobowiązani są do samodzielnego rozliczania podatków z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia za ich udostępnianie. Umowa, pozwalająca na korzystanie z części strony internetowej, m.in. na zamieszczanie na niej reklam ma charakter zbliżony do umowy najmu - takie też stanowisko przyjął Krakowski Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z marca 2010 roku. W praktyce oznacza to, że spółka Why Not Cash nie jest płatnikiem podatku dochodowego od wypłacanych wynagrodzeń osobom fizycznym, które "wynajmują" powierzchnię na swoich stronach internetowych.
  Co to oznacza dla Partnera?
  Oznacza to, tyle, że teraz partner będzie otrzymywać od Why Not Cash więcej pieniędzy, ale będzie musiał samodzielnie rozliczyć się z właściwym sobie urzędem skarbowym, korzystając z odpowiedniego formularza PIT.

 1. Z zastrzeżeniem paragrafu 7.1, wynagrodzenie Wydawcy wypłacane będzie w okresach dwa miesiące z dołu pod warunkiem, że Wydawca wygeneruje prawidłowy Ruch a Organizator otrzyma płatności od wszystkich przedsiębiorców, w których Programach Afiliacyjnego zarejestrowany jest Wydawca. Zakumulowane sumy nie są powiększane o jakiekolwiek odsetki.

 2. Zapisy niniejszego Regulaminu nie stanowią ani nie powinny być traktowane jako zapisy tworzące spółkę lub relacje pracodawca-pracownik pomiędzy Organizatorem a Wydawcą.


§8 Odpowiedzialność Organizatora

 

 1. Organizator nie udziela żadnej gwarancji poprawnego działania serwisu Organizatora lub linków do jakichkolwiek Stron Afiliacyjnych oraz określonego poziomu wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług na rzecz Organizatora, zgodnie z Umową.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy techniczne, błędy pojawiające się na stronach Reklamodawców, błędne wstawienie skryptów zliczających przez Reklamodawców.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy techniczne, błędy pojawiające się na stronach Wydawców, błędne wstawienie skryptów zliczających przez Wydawców.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady w działaniu serwisu internetowego Organizatora, przerwy w dostępie do usługi, przypadki naruszenia danych lub utratę danych w systemie przetwarzania informacji, wady w systemie bezpieczeństwa lub wirusy oraz inne szkodliwe komponenty oprogramowania w usłudze Organizatora lub za jakiekolwiek szkody w usłudze, oprogramowaniu Wydawcy i/lub stronie internetowej Wydawcy spowodowane wirusami lub komponentami oprogramowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy we wprowadzaniu linków na stronie Wydawcy lub za określoną funkcję linków.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Reklamodawcy, którzy zarejestrowali Programy Partnerskie w Programie Afiliacyjnym, nie wypełniają swoich zobowiązań zgodnie ze swoim Programem Afiliacyjnym.


§9 Rozwiązanie umowy i czas jej obowiązywania.

 

 1. Umowa wchodzi w życie z dniem zaakceptowania przez Wydawcę postanowień niniejszego Regulaminu oraz uzyskania statusu Wydawcy.

 2. Wydawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, w dowolnym terminie. Wydawca zobowiązany jest zaprzestać korzystania z serwisu niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy i usunąć wszystkie linki do Stron Reklamodawców.

 3. Organizator ma prawo rozwiązać Umowę z Wydawcą lub Reklamodawcą w trybie natychmiastowym w przypadku:

 • naruszenia przez Wydawcę postanowień Umowy lub Regulaminu.

 • prowadzenia przez Wydawcę działalności sprzecznej z prawem.

 • zamieszczenia odnośników na stronach Wydawców zawierających: treści niezgodne z prawem lub obraźliwe, oszczercze, naruszające dobre imię osoby lub osób trzecich, nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów miedzy narodami, naruszające prawa autorskie,  zachęcające do łamania praw autorskich, treści udostępniające jakiekolwiek wirusy, konie trojańskie lub inne szkodliwe elementy, gdy Wydawca postępuje w sposób niewłaściwy usiłując wygenerować Sztuczny Ruch do Stron Reklamodawców

 • gdy Wydawca postępuje w sposób niewłaściwy usiłując wygenerować Sztuczny Ruch do Stron Reklamodawcy

 • uzasadnionych przypadkach nie wskazanych w Regulaminie.

 • gdy Wydawca nie wygeneruje żadnego Ruchu przez okres jednego roku

 1. Organizator ma prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

 2. O rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy Organizator poinformuje Wydawcę poprzez stronę internetową Why Not Cash lub e-mailem.

 3. Niniejsza Umowa przestaje wiązać niezwłocznie po rozwiązaniu, i od tej chwili Wydawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie za dany Program Afiliacyjny. Wynagrodzenie nie przysługuje także, jeśli Wydawca naruszył postanowienia punktu 3 niniejszego paragrafu.

 

§10 Oświadczenia

 

 1. Why Not Cash oświadcza i gwarantuje Wydawcy, że dysponuje niezbędnymi środkami technicznym (sprzęt, oprogramowanie, itp.) umożliwiającymi współpracę zgodnie z Regulaminem.

 2. Wydawca oświadcza i gwarantuje Why Not Cash, że dysponuje niezbędnymi zasobami umożliwiającymi współpracę zgodnie z Regulaminem oraz że przysługują mu wszelkie prawa do Serwisu.

 3. Wydawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa do prezentacji Reklamy.

 

§11 Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator ma prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w dowolnym momencie, dokonując wypowiedzenia zawartych Umów z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim wypadku Uczestnicy mają prawo do otrzymania zgromadzonego czynszu w całości, w nieprzekraczalnym terminie wskazanym jako data rozwiązania umowy i zakończenia Programu Partnerskiego.

 2. Organizator oraz Uczestnik ma prawo rozwiązać Umowę udziału w Programie Partnerskim bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy działania Organizatora lub Uczestnika związane z realizacją umowy są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa lub dobrymi obyczajami.

 3. Organizator oraz Uczestnik ma prawo rozwiązać Umowę udziału w Programie Partnerskim bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy działania Organizatora lub Uczestnika związane z realizacją umowy są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa lub dobrymi obyczajami.

 4. Wydawca zobowiązuje się do zrekompensowania na rzecz Organizatora jakiejkolwiek szkody lub kosztów spowodowanych niewłaściwym wykorzystywaniem programu Afiliacyjnego, jak z tytułu problemów technicznych lub utraty danych spowodowanych przez Wydawcę.

 5. Wydawca wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej Organizatora swoich: imienia i nazwiska oraz adresu strony internetowej.

 6. Organizator jest właścicielem wszystkich praw autorskich, znaków towarowe, praw własności intelektualnej, wiedzy specjalistycznej lub jakichkolwiek innych praw związanych z usługą lub oprogramowaniem niezbędnym do jej świadczenia. Na mocy niniejszej Umowy Wydawca nie nabywa jakichkolwiek praw lub licencji z wyjątkiem prawa do wykorzystywania linków do Stron Docelowych zgodnie z warunkami Umowy.

 7. Każda ze Stron jest uprawniona do odstąpienia od współpracy za pisemnym wypowiedzeniem, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 8. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o wypowiedzeniu jest skuteczne z chwilą otrzymania przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o rezygnacji. W takim wypadku Organizator jest zobowiązany do wypłaty należnego wynagrodzenia do momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

 9. Usunięcie danych przez Uczestnika, albo skierowane do Organizatora żądania usunięcia danych, które są niezbędne do realizacji współpracy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, będzie stanowić podstawę do rozwiązania umowy przez Organizatora bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 10. W kwestiach nieunormowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego i obowiązującego prawa polskiego.

 11. Do rozpatrywania spraw wynikających z Programu Partnerskiego zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, a dotyczące świadczenia usług przez Organizatora., którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Organizatora. Powyższe wskazanie właściwości sądu nie ma zastosowania do Uczestników będących konsumentami. Miejscem wykonywania umowy jest siedziba Organizatora.

 12. O wszystkich zmianach dokonanych przez Organizatora w Regulaminie, Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej. Wydawca jest zobowiązany do bieżącego kontrolowania zmian w Regulaminie.

 13. Miejscem wykonywania umowy jest siedziba Organizatora.

 14. Strony mogą porozumiewać się drogą elektroniczną, listowną, telefoniczną.

 15. Strony oświadczają, ze zapoznały się z tekstem niniejszego Regulaminu i zawierają niniejsza Umowę z wolą rzetelnego wypełnienia jej wszystkich postanowień.

Polityka Prywatności

 

Polityka Prywatności firmy Why Not TRAVEL sp. z o. o., sp. k.

Witamy na stronie internetowej Why Not WORLD. W tym rozdziale wyjaśniamy obowiązujące w
Why Not TRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, jakie użytkownik może nam udostępnić podczas korzystania z naszego serwisu internetowego.
 

Jakie dane zbieramy?

Dane zbierane automatycznie
Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową www.whynotcash.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane, przy kontaktowaniu się z nami
Gdy kontaktują się Państwo z nami za pomocą strony www, telefonu, poczty email, itp. przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane?


Nie będziemy sprzedawali zebranych danych podmiotom trzecim.


Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.


Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Państwem, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie.


W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.


W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości.


W jaki sposób będziemy się z Państwem kontaktować?


Będziemy informować zainteresowane osoby o nowościach oraz zmianach zachodzących na stronie jak i w firmie Why Not TRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Zastrzegamy sobie również prawo do niesystematycznego wysyłania informacji handlowych od dostawców usług marketingowych tym, którzy wyrazili na to swoją zgodę.

Google Analytics


Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają, oraz "anonimowych identyfikatorów", czyli losowych ciągów znaków używanych w tym samym celu co plik cookie na platformach obejmujących niektóre urządzenia przenośne, na których technologia plików cookie nie jest obsługiwana. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.


Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Osoby zalogowane do usług google w trakcie przeglądania naszej strony podlegają nowej polityce prywatności google dostępnej pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Remarketing


Nasza witryna wykorzystuje narzędzie remarketingu oraz listy podobnych odbiorców, które udostępnia firma Google. Dzięki tej funkcji jesteśmy w stanie przygotowywać odpowiednio dostosowane komunikaty do rodzaju odbiorcy i jego preferencji. Narzędzie to zbiera za pomocą plików cookies informacje o odwiedzających naszą witrynę i w przyszłości może pozwolić nam ponownie dotrzeć do Klientów.

Do promocji w sieci wykorzystujemy sieć reklamową Google AdWords. Dzięki niej możemy publikować swoje reklamy w obrębie wyszukiwarki Google oraz na witrynach, będących uczestnikami sieci prartnerskiej Google.

Funkcja podobni odbiorcy działa w obrębie Systemu AdWords i sprawdza, jak w ostatnich 30 dniach wyglądało przeglądanie witryn w sieci reklamowej, i poddaje te informacje działaniu mechanizmu kierowania kontekstowego, by określić profil odbiorców remarketingu. Na jego podstawie AdWords znajduje bardzo liczną grupę nowych użytkowników, którzy mają podobne wzorce przeglądania jak osoby z naszej listy remarketingowej. Lista ta nie jest nigdy tworzona w oparciu o historię przeglądania stron o tematyce uznanej za drażliwą, np. związanej z kwestiami rasy, wyznania, orientacji seksualnej czy stanu zdrowia.

W marketingu w sieci poprzez Cookie nie gromadzimy informacji osobowych, a jedynie historię przeglądania. Użytkownik pozostaje więc anonimowy. Nie zbieramy danych osobowych takich jak imię, nazwisko czy adres, a jedynie dane behawioralne o sposobie przebywania na stronie, które służą nam do wyświetlania bardziej dopasowanych reklam, z czego korzystają zarówno odbiorcy nasi reklam jak i my jako reklamodawcy.

Zmiany naszej polityki prywatności


Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie, bez informowania o tym użytkowników.

Partnerzy firmy


Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronie Why Not TRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
Pytania


Why Not TRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest otwarta na pytania oraz uwagi dotyczące Polityki Prywatności.

 


 

Polityka cookies


Podczas korzystania z naszego serwisu internetowego (strony internetowej) na komputerze użytkownika zapisywane są odpowiednie pliki Cookie mające na celu usprawnienie działania strony oraz dopasowanie jej zawartości do oczekiwań użytkownika.

 

Czym są pliki "cookies"?

 

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej
z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


Do czego używamy "cookies"?

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają m.in.:

 

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;


dostosowanie zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb oraz używanego przez niego urządzenia.


zbierania anonimowych zbiorczych danych statystycznych, które pomagają lepiej poznać sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu. Umożliwia to ulepszanie Serwisu, jego struktury i zawartości zgodnie z oczekiwaniami Użytkowników.


Jakich plików "cookies" używamy?

 

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.


Jak z nich zrezygnować?

 

Każdy użytkownik ma możliwość decydowania czy zezwala na zapisywanie plików Cookie na swoim komputerze. Dodatkowo może w każdej chwili usunąć już zgromadzone pliki.

 

Poniżej przedstawiamy instrukcję jak zarządzać plikami Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach:

 

 

Jeżli używach innej przeglądarki przejdź do zakładki Pomoc lub skontaktuj się z producentem aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi zarządzania plikami Cookie.

* * - pola wymagane

Why Not TRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Tyczyn 36-020, Kielnarowa 108A

NIP 8133380514

REGON 18000378

Kontakt:

tel: +48 42 288 11 09
e-mail:
Formularz kontaktowy »

 

Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito

Korzystając z tej strony akceptujesz jej politykę prywatności.